Št. objave Naslov
3568. Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-D)
3569. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Alžiriji s sedežem v Madridu
3570. Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka in konca obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo
3571. Pravilnik o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja
3572. Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
3573. Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča
3574. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem
3575. Pravilnik o izvajanju izven letaliških pristankov in vzletov helikopterjev
3576. Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji
3577. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
3578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove
3579. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
3580. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
3581. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2017
3582. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Future, ustanova«
3583. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov
3584. Pravila sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ
3585. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
3586. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za poslovne in upravne vede Novo mesto
3587. Aneks št. 12 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
3588. Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 30. seji dne 16. 12. 2016
3589. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2017
3590. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016
3591. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za čistilno napravo Artiče
3592. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč
3593. Odlok o proračunu Mestne Občine Celje za leto 2017
3594. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
3595. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje
3596. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
3597. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2262/13, k.o. 1790-Slivnica
3598. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 637/7 in 2027/3 ter delu nepremičnine parcelna št. 2024/9, vse k.o. 1785-Sela
3599. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 718/5 in 718/6, obe k.o. 1792-Luče
3600. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1370/2, k.o. 1783-Grosuplje – naselje
3601. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2017
3602. Sklep o višini vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3603. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2017
3604. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik
3605. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik«
3606. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
3607. Pravilnik o spremembi Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
3608. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letih 2017 in 2018
3609. Sklep o potrditvi cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Kamnik
3610. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3611. Sklep o opustitvi javnega dobra
3612. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017
3613. Odlok o proračunu Mestne Občine Ljubljana za leto 2017
3614. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018
3615. Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike
3616. Odlok o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana
3617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) – 1
3618. Odlok o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za opravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Luče
3619. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2017
3620. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2017
3621. Odlok o mladini v Občini Postojna
3622. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Postojna
3623. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2017
3624. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2017
3625. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3626. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2017
3627. Odlok o proračunu Občine Šentjur za leto 2018
3628. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016
3629. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017
3630. Sklep o javni razgrnitvi predloga Dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi
3631. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2017 (dopolnjen predlog)
3632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhod
3633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2016
3634. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2015
3635. Popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas«