Št. objave Naslov
3433. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3434. Uredba o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
3435. Uredba o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu
3436. Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave sadja
3437. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva
3438. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja
3439. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2016
3440. Sklep o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije za obdobje 2017 do 2019
3441. Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
3442. Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči
3443. Pravilnik o proizvodnji zdravil
3444. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2017
3445. Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov
3446. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
3447. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
3448. Odredbo o pretvorbi zneska trošarine za zemeljski plin
3449. Sklep o uporabi Smernic o nadzoru in ureditvi upravljanja bančnih produktov
3450. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3451. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2016
3452. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev
3453. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o.
3454. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bistrica ob Sotli
3455. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica po skrajšanem postopku
3456. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
3457. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar–marec 2017
3458. Sklep o začasnem financiranju Občine Kamnik v obdobju januar–marec 2017
3459. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2017
3460. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Križevci
3461. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2016
3462. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠR 2/1 Stadion
3463. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka
3464. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016
3465. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2017
3466. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov iz proračuna Občine Podčetrtek
3467. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2017
3468. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2017
3469. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 2 (krajše: SD ID OPN – št. 2)
3470. Sklep o spremembi Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2016
3471. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2016
3472. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Ribnica
3473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ribnica
3474. Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju januar–marec 2017
3475. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Ribnica
3476. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogaška Slatina v letu 2017
3477. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Rogaška Slatina v letu 2017
3478. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Centra za izobraževanje odraslih
3479. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016
3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
3481. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.2)
3482. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3483. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Dragotinci – Stramič
3484. Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih in ostalih programov v Občini Šmarješke Toplice
3485. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje
3486. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
3487. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MP 10 – Copekov mlin
3488. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona
3489. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3490. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica
3491. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 5/2016
3492. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Razkrižje
3493. Popravek Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov
3494. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji
3495. Popravek Sklepa o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora