Št. objave Naslov
3384. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017-A)
3385. Proračun Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018)
3386. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718)
3387. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (OdRSPODU17-1)
3388. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2018 (OdRSPODU18)
3389. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državno volilno komisijo za leto 2017 (OdRSPDVK17)
3390. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 (OdRSPUS17-1)
3391. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2018 (OdRSPUS18)
3392. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2018 (OdRSPRacS18)
3393. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2018 (OdRSPDZ18)
3394. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni svet Republike Slovenije za leto 2018 (OdRSPDS18)
3395. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Komisijo za preprečevanje korupcije za leto 2018 (OdRSPKPK18)
3396. Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije
3397. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
3398. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija
3399. Pravilnik o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva
3400. Sklep o uporabi Smernic o stresnih testih sistemov jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU
3401. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o informacijah o pomembnih deležih
3402. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Beltinci za leto 2016
3403. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2017
3404. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2017
3405. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
3406. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016
3407. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2017
3408. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Gornji Petrovci
3409. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2017
3410. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2017
3411. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2
3412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice
3413. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske
3414. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Komen za programsko obdobje 2015–2020
3415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«
3416. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Križevci
3417. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 384 Velika Hrušica
3418. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2017
3419. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2018
3420. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode
3421. Sklep o ugotovitvi javne koristi za razlastitev nepremičnin
3422. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3423. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3424. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2017
3425. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2017
3426. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3427. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
3428. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2017
3429. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogatec v obdobju januar–marec 2017
3430. Odlok o spremembi območja naselja Pečica
3431. Odlok o imenovanju in spremembi območja ulice v naselju Šmarje pri Jelšah
3432. Sklep o začetku priprave Dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi