Št. objave Naslov
280. Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1)
281. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD-A)
282. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A)
283. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Hrvaški
284. Uredba o začasnih izrednih pomočeh na trgih kmetijskih proizvodov za sektorja mleka in mlečnih proizvodov ter prašičjega mesa
285. Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov
286. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
287. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja
288. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Zieloni Góri, v Republiki Poljski
289. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Zieloni Góri, v Republiki Poljski
290. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
291. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2016
292. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2016
293. Odločba o ugotovitvi, da sta Zakon o kazenskem postopku in Zakon o odvetništvu v neskladju z Ustavo in odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice
294. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje zahtev glede omejitev delovnega časa posadk
295. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)
296. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 26 – Šentrupert-Trnava
297. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2016
298. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2017
299. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 11-Braslovče (Brinovšek)
300. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 6 – območje vikend naselje Letuš – desni breg (Marko, Sešel)
301. Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana
302. Obvezna razlaga trinajste alineje prvega odstavka 5. člena in drugega odstavka 113. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
303. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap
304. Sklep o ukinitvi javnega dobra
305. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
306. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016
307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica
308. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020
309. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske
310. Sklep o podelitvi naziva Častna občanka Občine Jesenice
311. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2017
312. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje
314. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
315. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2016
316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
317. Odlok o razveljavitvi Odloka o višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava
318. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva
319. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
320. Sklep o potrditvi načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike
321. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
322. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center)
323. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica
326. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
327. Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka
328. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1046 k.o. Šentjanž (932)
329. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016
330. Sklep o ceni oglasnega prostora v občinskem glasilu »Gorički vrh« Občine Rogašovci
331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec
332. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
333. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2016
334. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič
335. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žalec na naslednjo kandidatko
336. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016
338. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2016
339. Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji