Št. objave Naslov
3331. Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
3332. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017
3333. Pravilnik o proizvodnji, prometu na debelo in uvozu učinkovin ter registrih proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami in uvoznikov učinkovin
3334. Pravilnik o Službi za nadzor organizacije poslovanja sodišč
3335. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca
3336. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah
3337. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov
3338. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin
3339. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3340. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
3341. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti dela sheme pomoči po Uredbi o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima s Pogodbo o delovanju Evropske unije
3342. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Brežicah
3343. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2017 do 15. 7. 2017
3344. Sklep o spremembah Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
3345. Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
3346. Sklep o javni veljavnosti zasebnega izobraževalnega programa osnovne šole Inštituta za celostno vzgojo in izobraževanje otrok LILA
3347. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
3348. Statut Občine Brezovica
3349. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3350. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3351. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas«
3352. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje za leto 2017
3353. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
3354. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
3355. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016 – 3. rebalans proračuna
3356. Sklep o izločitvi nepremičnine iz javnega dobra
3357. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kočevje
3358. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2017
3359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kočevje
3360. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje – prva sprememba in dopolnitev (SD OPN 1)
3361. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
3362. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
3363. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Krško v letu 2017
3364. Statut Občine Metlika
3365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren
3366. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata članice Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota na naslednjega kandidata
3367. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Planina PL 024 – del
3368. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2017
3369. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2017
3370. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek
3371. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2017
3372. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2017
3373. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža
3374. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Straža
3375. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Štore
3376. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Trebnje
3377. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje
3378. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
3379. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Šentrupert
3380. Odločba o imenovanju vrhovne državne tožilke na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
3381. Pravilnik o obrazcih in dokumentaciji za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
3382. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo
3383. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana