Št. objave Naslov
3309. Uredba o spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
3310. Vsebina in oblika diplome in magisterija IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana
3311. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje
3312. Sklep št. 5/16 o ukinitvi statusa javnega dobra
3313. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje
3314. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3315. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3317. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3318. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3319. Akt o prenehanju veljavnosti Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Poslovno-trgovinski center Dobrova«
3320. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
3321. Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj
3322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
3323. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3324. Odlok o grbu in zastavi Občine Moravske Toplice
3325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2016
3326. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
3327. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2016
3328. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
3329. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
3330. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov