Št. objave Naslov
3119. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Amanu, v Hašemitski kraljevini Jordaniji
3120. Pravilnik o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov
3121. Pravilnik o preverjanju znanj kandidatov za svetovalce za begunce in o usposabljanju svetovalcev za begunce v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju
3122. Pravilnik o izdajanju certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika
3123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda
3124. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna
3125. Odločba o razveljavitvi 108. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica v delu, ki v enotah urejanja prostora z oznakama KR-33 in KR-33/02 dovoljuje umestitev telekomunikacijskih in radiokomunikacijskih objektov
3126. Odločba o razveljavitvi sklepov Višjega sodišča v Ljubljani in sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani
3127. Pravilnik o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
3128. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3129. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
3130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
3131. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019
3132. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
3133. Pravilnik o vsebinah vlog za izdajo dovoljenj dimnikarskim družbam in licenc dimnikarjem