Št. objave Naslov
3024. Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo
3025. Uredba o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
3026. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti ter načinu njihovega zbiranja
3027. Odločba o ugotovitvi, da je bil 350.a člen Zakona o bančništvu v neskladju z Ustavo, Odločba o ugotovitvi, da je bil 265. člen Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank v neskladju z Ustavo, Odločba o ugotovitvi, da členi 253, 253a, 253b, 261a, 261b, 261c, 261d, 261e, drugi odstavek 262.b člena, ter členi 346, 347 in 350 Zakona o bančništvu nisi bili v neskladju z Ustavo, Odločba o ugotovitvi, da 41. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu ni bil v neskladju z Ustavo
3028. Odlok o ukinitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ajdovščina
3029. Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini
3030. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017
3031. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2395/2 in 2395/4, obe k.o. 1795-Velike Lipljene
3032. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1436/4, k.o. 1790-Slivnica
3033. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2191/21, k.o. 1789-Ponova vas
3034. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 973/7 in 973/8, obe k.o. 1782-Stara vas
3035. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1145/7, k.o. 1786-Šmarje
3036. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1660/7, 1660/8, 1660/9 in 1663/2, vse k.o. 2642-Grosuplje
3037. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2025/11 in 2025/12, obe k.o. 1785-Sela
3038. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2416/4, 2416/5, 2417/2 in 2417/3, vse k.o. 1795-Velike Lipljene
3039. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta prenova jedra Zagradca
3040. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2017
3041. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2017
3042. Sklep o začetku postopka priprave Odloka o OPPN za območje KA-133 Novi trg
3043. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje
3044. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica
3045. Statut Mestne občine Kranj
3046. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Avtobusni terminal v Kranju
3047. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Premagovce
3048. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031)
3049. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na Tržnici Videm v mestu Krško
3050. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
3051. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško
3052. Sklep o sofinanciranju programa za izvajanje storitev osebne asistence za invalide – program osebna asistenca v Društvu Sonček Posavje za obdobje 2016–2018
3053. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2016
3054. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2/2016
3055. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 377 Gramoznica Gameljne – del
3056. Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica
3057. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
3058. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Piran
3059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunalno stanovanjskega podjetja OKOLJE Piran v Javno podjetje OKOLJE Piran, družbo z omejeno odgovornostjo, in o ustanovitvi javnega podjetja OKOLJE Piran, družbe z omejeno odgovornostjo
3060. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
3061. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje središča Pivke
3062. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN L4/4 Krožišče – Latkova vas po skrajšanem postopku
3063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ribnica
3064. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
3065. Sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter - Vrtojba za plačilo programov predšolske vzgoje
3066. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur
3067. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
3068. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2990/4 k.o. 1697 – Lanišče, ID znak: 1697-2990/4-0
3069. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2291/5 k.o. 1696 – Rudnik, ID znak: 1696-2291/5-0
3070. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica
3071. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
3072. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika in prehodu mandata na naslednjega kandidata