Št. objave Naslov
265. Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016
266. Pravilnik o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
267. Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
268. Sklep o izločitvi nepremičnin iz javnega dobra
269. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SD OPN2) Kobarid
270. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
271. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
272. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra
273. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
274. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Premagovce
275. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 256 Stara Šiška – del in 29 Celovška cesta (Dravlje – Center) – del
276. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 386 Poslovna cona Litostroj
277. Sklep o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad
278. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 Z3)
279. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente