Št. objave Naslov
2972. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
2973. Uredba o dopolnitvah Uredbe o objavah v postopkih zaradi insolventnosti
2974. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016
2975. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Braslovče
2976. Odlok o javni gasilski službi v Občini Brežice
2977. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice
2978. Pravilnik za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice
2979. Sklep o razveljavitvi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Občinskega strokovnega sveta za šport
2980. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016 II
2981. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina za geografsko območje Občine Rogatec
2982. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2983. Popravek Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
2984. Tehnični popravek Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji