Št. objave Naslov
2797. Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti
2798. Odločba o razveljavitvi tretje povedi prvega odstavka 78. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na primere, ko je domnevno žaljiva izjava usmerjena osebno zoper sodnika oziroma senat, pred katerim je bila dana oziroma ki je pristojen odločiti o vlogi, ki jo vsebuje; o razveljavitvi druge povedi 130. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na možnost spremembe denarne kazni, izrečene po prvem odstavku 78. člena tega zakona, v kazen zapora; ter o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru in sklepa Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu
2799. Obvezna razlaga 1. člena Odloka o zazidalnem načrtu “Gospodarska cona v Celju”
2800. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Metlika za leto 2016
2801. Odlok o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Gornjega Suhorja in območju črpališča Obrh v Metliki
2802. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina za programsko obdobje 2015–2020
2803. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
2804. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
2805. Popravek Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja z oznako 15 S2 Leše – ob grabnu