Št. objave Naslov
2755. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2756. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2757. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2758. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
2759. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
2760. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
2761. Odločba o razveljavitvi 184. člena Obligacijskega zakonika
2762. Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 399. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor izključuje pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča o odreditvi pripora po četrtem odstavku 394. člena v zvezi z drugim odstavkom 398. člena Zakona o kazenskem postopku
2763. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
2764. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2016
2765. Odlok o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Vrčic in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah
2766. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
2767. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2768. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2769. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016
2770. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016
2771. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)
2772. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2773. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana
2775. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj
2776. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana
2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji
2778. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
2779. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Medvode
2780. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu Občine Mirna Peč
2781. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2782. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa
2783. Sklep o vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja – ob nogometni tribuni v Sežani
2784. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec
2785. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za turistične prireditve v Občini Tolmin
2786. Tehnični Pravilnik o javnem vodovodu v Občini Trebnje
2787. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi
2788. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2016
2789. Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zagorje ob Savi
2790. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2016
2791. Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019
2792. Uredba o obnovljivih virih energije v prometu
2793. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Sončni elektrarni Bah Dragica Bah s. p. iz vrtine B-1/09
2794. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
2795. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga
2796. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemska območja z visoko brezposelnostjo