Št. objave Naslov
2683. Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP)
2684. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2)
2685. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J)
2686. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R)
2687. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (ZD-C)
2688. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA-A)
2689. Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2690. Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV
2691. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku
2692. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
2693. Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
2694. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
2695. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
2696. Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske (prečiščeno besedilo)
2697. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
2698. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7 (preostali del območja), KC-8, KC-9, KC-11, KC-16, KC-17, KS-4 (skrajni Z del), KS-5, KS-6 (del območja) in KTB-1
2699. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-1, KC-2, KC-3, KC-4, KC-5, KC-6, KC-10, KC-14, KC-15, KS-1, KS-2 in KS-3
2700. Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran za območja KC-7, KC-12, KC-13, KC-16, KC-17, KC-20, KS-4, KS-8 in KU-2/13
2701. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran
2702. Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin
2703. Obvezna razlaga Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica
2704. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2016
2705. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica
2706. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cerkno
2707. Odlok o rabi javnih površin v Občini Cerkno
2708. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2016
2709. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Cerkno
2710. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno
2711. Sklep o cenah programov vrtca Cerkno
2712. Sklep o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno
2713. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016
2714. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
2715. Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini, z dne 25. septembra 2016
2716. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2717. Odlok o razveljavitvi dela Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki se nanaša na enoto urejanja prostora SL-191
2718. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
2719. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016
2720. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2016-II
2721. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2016
2722. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota
2723. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt)
2724. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota
2725. Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2726. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2016
2727. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ
2728. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2729. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2015
2730. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica
2731. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno na Pohorju
2732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
2733. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2016
2734. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II
2735. Sklep o začetku priprave prvih sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta (SD OPPN) Gospodarske cone Zalog
2736. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Šalovci
2737. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava
2738. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
2739. Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šempeter - Vrtojba
2740. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2741. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hrastulje II
2742. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. 9. 2014 do 16. 9. 2014
2743. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Šmarješke Toplice
2744. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Šmarješke Toplice
2745. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v Osnovni šoli Šmarjeta – Vrtcu Sonček
2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2016
2747. Pravilnik o priznanjih na področju športa v Občini Turnišče
2748. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2016
2749. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina
2750. Pravilnik o pomoči vinogradništvu v Občini Ajdovščina
2751. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
2752. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica
2753. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2016
2754. Obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj