Št. objave Naslov
209. Zakon o prevozih v cestnem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPCP-2-UPB7)
210. Sklep o razrešitvi namestnika varuhinje človekovih pravic
211. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
212. Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije
213. Sklep o imenovanju viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije
214. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija – imenovani na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
215. Znesek minimalne plače
216. Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu
217. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2015
218. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas
219. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica
220. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Destrnik v 3. volilni enoti
221. Statut Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
222. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
223. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
224. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za programsko obdobje 2016–2020
225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje
226. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
227. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016 v Občini Kamnik
228. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
229. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora
230. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana
231. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2016
232. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja SE 12/1-3-del Na Klancu
233. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik
234. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje
235. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mežica
236. Sklep o razpisu nadomestnih volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto
237. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Park Sonce«
238. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Cesta Bernardin«
239. Sklep o določitvi območij uvedbe časovno omejenega parkiranja – modre cone in plačila občinske takse za parkiranje na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu
240. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016
241. Sklep o letnem programu prodaje finančnega premoženje Občine Šempeter - Vrtojba
242. Sklep o ravnanju s stvarnim premoženjem Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016
243. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme državne pomoči
244. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016
245. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
246. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
247. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za¸športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi
248. Pravilnik o spremembi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020
249. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016
250. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017
251. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj
252. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu Vila Mezinček
253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi
254. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Tinci
255. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki
256. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2016
257. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
258. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov
259. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije
260. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
261. Sklep o ustanovitvi Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
262. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije
263. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Kazenskega zakonika (KZ-1-UPB2p)
264. Popravek Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana