Št. objave Naslov
2497. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove "USTANOVA ZA OTROKE IN ODRASLE Z AVTIZMOM – ZORA"
2498. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu nadomestnih volitev člana Personalnega sveta Višjega delovnega in socialnega sodišča 25. avgusta 2016
2499. Akt o dopolnitvi Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov
2500. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2016
2501. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2016
2502. Poročilo o gibanju plač za junij 2016
2503. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer
2504. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016
2505. Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Dolenjske Toplice
2506. Odlok o (1) spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci
2507. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)
2508. Sklep o sprejemu izjave o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine za zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v Občini Gornji Grad
2509. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje »Podzemelj – sever«
2510. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2016
2511. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM-25
2512. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-40
2513. Popravek Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije