Št. objave Naslov
2474. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Španiji
2475. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije
2476. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
2477. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
2478. Uredba o spremembi Uredbe o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije
2479. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
2480. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2481. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta
2482. Odlok o razglasitvi Samostana Križanke v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
2483. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Kazahstan v Republiki Sloveniji s sedežem v Novi Gorici
2484. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Kazahstan v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru
2485. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
2486. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
2487. Pravilnik o usposabljanju in preizkusu znanja za strokovno osebje reševalne in gasilske službe na bolnišničnih heliportih
2488. Pravilnik o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov
2489. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade
2490. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje nekomercialnih zračnih operacij s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon in nekomercialnih zračnih operacij z zrakoplovi, ki niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon
2491. Odlok o ustanovitvi Komune, javnega komunalnega podjetja Beltinci d.o.o.
2492. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko naselje »Kmečka ulica 2« v Beltincih
2493. Sklep o odpravi Elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami na območju Občine Cankova
2494. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2495. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Šmarje pri Jelšah
2496. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi