Št. objave Naslov
2401. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornico oziroma zagovornika načela enakosti
2402. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
2403. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Novem mestu
2404. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2016
2405. Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
2406. Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
2407. Odločba o prenehanju ustanove USTANOVA HUMANITARNA FUNDACIJA PROFICIO
2408. Sklep o določitvi časovnega obsega delovanja javnega parkirišča v centru Ankarana, ko je za njegovo uporabo potrebno plačati parkirnino
2409. Sklep o razglasitvi javnega dobra – območje Sv. Katarine
2410. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2411. Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka
2412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Idrija
2413. Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4
2414. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2415. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 236 Litostroj – del
2416. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za delno prenovo (OPPNdp) 416 Barje – Ižanska cesta
2417. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
2418. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena
2419. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold
2420. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
2421. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji
2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica – spremembe št. 1 (SD OPN-1)
2423. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek
2424. Sklep o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod
2425. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu industrijska cona »Pameče-Troblje enota Pi1B«
2426. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
2427. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2016
2428. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko počitniško naselje Nad Prinovcem 2
2429. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občine Vipava
2430. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi-Cilenca, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi
2431. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
2432. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu