Št. objave Naslov
2383. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Kranju
2384. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2016
2385. Pravilnik o postopku in načinu sofinanciranja projektov kulturnega in kreativnega sektorja v okviru operacije Center za kreativnost
2386. Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji
2387. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem
2388. Sklep o merilih za ugotavljanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodnosti Mestne občine Koper
2389. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP ME58-OPPN*, (»Stoparjevi travniki«)
2390. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1)
2391. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica
2392. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
2393. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terme Krka Strunjan
2394. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Zgornji Gabernik
2395. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur
2396. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjur ter njegovih delovnih teles
2397. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2016
2398. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pešnica 1 – za del EUP ŠE37/1
2399. Odlok o ustanovitvi in delovanju javnega zavoda Razvojna agencija Kozjansko
2400. Sklep o soglasju za pripojitev