Št. objave Naslov
2364. Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič
2365. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku
2366. Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v kazenskem postopku
2367. Pravilnik o registru zasebnih vrtcev in šol, ki izvajajo mednarodne programe
2368. Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta
2369. Pravilnik o sodelovanju javnih uslužbencev na občnem zboru agrarne skupnosti
2370. Pravilnik o infrastrukturi in službah na heliportih za lastne potrebe
2371. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
2372. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije
2373. Sklep o uporabi Smernic o primerjavi prejemkov
2374. Sklep o uporabi Smernic o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki
2375. Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013
2376. Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ)
2377. Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja Dokležovje
2378. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna
2379. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Vrbovo, dne 17. julija 2016
2380. Pravilnik o zagotavljanju pogojev za koriščenje sredstev za delo svetniške skupine Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
2381. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v Zdravstvenem domu Straža v najem
2382. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Železniki