Št. objave Naslov
2171. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
2172. Sklep o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2173. Sklep o izvolitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2174. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2175. Sklep o imenovanju članov upravnega odbora Prešernovega sklada
2176. Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje
2177. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Huber, d. o. o., iz vrtine NIKO-1/08
2178. Uredba o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog
2179. Uredba o sofinanciranju doktorskega študija
2180. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
2181. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda Rinka
2182. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje
2183. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
2184. Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje
2185. Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost
2186. Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja in usmrtitve ranjene živali ter višini odškodnine na divjadi, ki je povzročena s protipravnim lovom
2187. Pravilnik o identifikaciji in registraciji goveda
2188. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
2189. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016
2190. Sklep o uporabi Smernic o minimalnih merilih, ki jih mora izpolnjevati načrt za reorganizacijo poslovanja
2191. Sklep o uporabi Smernic o dogovorih o sodelovanju med sistemi jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU
2192. Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG)
2193. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ajdovščina
2194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina
2195. Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina
2196. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
2198. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno
2199. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
2200. Dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črenšovci
2201. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016
2202. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci
2203. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2016
2204. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica
2205. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Ivančna Gorica
2206. Odlok o mladini v Občini Ivančna Gorica
2207. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1
2208. Odlok o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper
2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku
2210. Pravilnik o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Mestni občini Koper
2211. Sklep o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.
2212. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar in kmetijskega gospodarstva Krt
2213. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja EUP KR S 12, KR S 13, KR S 14/1 in KR S 14/2 – Kranj Struževo
2214. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Kokalj
2215. Odlok o določitvi imen ulic, parkov, podhoda in sprememb potekov ulic na območju Mestne občine Ljubljana
2216. Odlok o razglasitvi nekdanje sladarne pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
2217. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
2218. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi zgodovinskih spomenikov na območju občine Ljubljana Šiška
2219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora
2220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
2221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima
2222. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Volilne komisije Mestne občine Ljubljana
2223. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad
2224. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
2225. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Mokronog - Trebelno
2226. Sklep o določitvi cene letne najemnine grobnih prostorov, vzdrževanja pokopališč in uporabnine mrliških vežic v Občini Mokronog - Trebelno
2227. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno
2228. Sklep o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki na območju Občine Mokronog - Trebelno
2229. Sklep o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno
2230. Sklep o določitvi cene za izvajanje storitve Pomoč družini na domu
2231. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka
2232. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
2233. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
2234. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza
2235. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica
2236. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica
2237. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 za funkcionalno enoto F24
2238. Obvezna razlaga Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
2239. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016
2240. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Štore I
2242. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah
2243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
2244. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 1)
2245. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1