Št. objave Naslov
1994. Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja (ZIMPVI)
1995. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617-A)
1996. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2B)
1997. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-E)
1998. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o letalstvu (ZLet-D)
1999. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L)
2000. Sklep o določitvi višine stroška dnevne oskrbe za prosilca za mednarodno zaščito
2001. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
2002. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2016
2003. Poročilo o gibanju plač za april 2016
2004. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2017
2005. Pristop k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, kot kolektivni pogodbi z razširjeno veljavnostjo
2006. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2015
2007. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje
2008. Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju občinske gospodarske javne službe – obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
2009. Sklep o potrditvi novih cen storitve na področju občinske gospodarske javne službe – odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
2010. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016
2011. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Gospodarska cona Sever
2012. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Pri Bambiču
2013. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje TOC II
2014. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje TOC III
2015. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Dvori III
2016. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje Dvori IV
2017. Sklep o začetku priprave Odloka o podrobnem občinskem načrtu za širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Kresov grič
2018. Sklep o predčasnem prenehanju mandata občinskemu svetniku
2019. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2015
2020. Pravilnik o sofinanciranju priklopa na toplovodno omrežje
2021. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 252 Stanovanjska soseska Brdo
2022. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož
2023. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Prebold
2024. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 1
2025. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža
2026. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
2027. Odlok o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center
2028. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Turnišče
2029. Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje
2030. Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo
2031. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES
2032. Sklep o soglasju za odprtje Generalnega konzulata Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi
2033. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka
2034. Popravek Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Vilni, v Republiki Litvi