Št. objave Naslov
1974. Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDCOPMD-UPB7)
1975. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1976. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda
1977. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2016
1978. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Bovec
1979. Sklep o višini vodarine
1980. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1981. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1982. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov
1983. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1984. Sklep o potrditvi višine pristojbin za uporabo prodajnih mest na tržnici v Bovcu
1985. Sklep o spremembi Cenika parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec
1986. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ČR 8 v Črenšovcih
1987. Pravilnik o oddajanju v najem (zakup) zemljišč v lasti Občine Dravograd
1988. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1989. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih parc. št. 636/1 in 640, obe k.o. 825 Libeliče
1990. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas - Poljane
1991. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016
1992. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2016 št. 1
1993. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora