Št. objave Naslov
1921. Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB)
1922. Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1)
1923. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1924. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1925. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1926. Sklep o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije
1927. Pravilnik o sredstvih varnostnih rezerv
1928. Pravilnik o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih tolerancah meritev
1929. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
1930. Sklep o spremembi Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
1931. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
1932. Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih plinov
1933. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran
1934. Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole
1935. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1936. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016 I.
1937. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015
1938. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2191/16, k.o. 1789-Ponova vas
1939. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 20/7, 986/17, 986/18 in 986/19, vse k.o. 1782-Stara vas
1940. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 683/2, k.o. 1783-Grosuplje – naselje
1941. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1473/1 in 1473/2, obe k.o. 1782-Stara vas
1942. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2029/14, k.o. 1785-Sela
1943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica
1944. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica
1945. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik
1946. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1
1947. Sklep o opustitvi javnega dobra
1948. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2016
1949. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016
1950. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora
1951. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora
1952. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave (4) sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori
1953. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Lendava
1954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (krajše: SD OPN Loški Potok 1)
1955. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1956. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci
1957. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica
1958. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1959. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1960. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV d. o. o.
1961. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2016
1962. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Pustotnik
1963. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika in prehodu mandata na naslednjega kandidata
1964. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016
1965. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
1966. Sklep o vložitvi zahteve za razpis referenduma o potrditvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
1967. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
1968. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič
1969. Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi
1970. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Savinja (območje nekdanjega Glina) v Občini Nazarje
1971. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1972. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Schaanu, v Kneževini Lihtenštajn
1973. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Luxembourgu, v Velikem vojvodstvu Luksemburg