Št. objave Naslov
1704. Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK)
1705. Zakon o spremembi Zakona o medijih (ZMed-D)
1706. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G)
1707. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-F)
1708. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1709. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1710. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1711. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1712. Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
1713. Pravilnik o elektromagnetni združljivosti
1714. Pravilnik o enostavnih tlačnih posodah
1715. Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih
1716. Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja
1717. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko (2015–2024)
1718. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o javnih listinah v višjem strokovnem izobraževanju
1719. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 204/2014 z dne 8. 6. 2015
1720. Poročilo o gibanju plač za marec 2016
1721. Pravilnik DSKP o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (2016)
1722. Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
1723. Pristop h Kolektivni pogodbi za javni sektor
1724. Sklep o stanovanjski najemnini
1725. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Borovnica za programsko obdobje 2016–2020
1726. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL – 06
1727. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Cankova
1728. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj po skrajšanem postopku, 2. sprememba in dopolnitev
1729. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016
1730. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1731. Statut Občine Ig
1732. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ig
1733. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Vrbovo
1734. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice
1735. Statut Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
1736. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
1737. Odlok o obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
1738. Odlok o parkiranju v Občini Kobarid
1739. Odlok o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju
1740. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 8. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora
1741. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško
1742. Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Bilje
1743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Odranci
1744. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
1745. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra
1746. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1747. Pravilnik o enkratni denarni pomoči Občine Tišina ob rojstvu otroka (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1748. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1749. Spremembe Statuta Občine Komen
1750. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2016
1751. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Komen
1752. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
1753. Sklep o potrditvi mandata člana Občinskega sveta Občine Komen
1754. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1755. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1756. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje Loke ZAHOD – Zahodni del
1757. Rebalans I proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2016
1758. Uredba o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje
1759. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
1760. Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena
1761. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1762. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
1763. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah
1764. Popravek Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar)