Št. objave Naslov
1627. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-C)
1628. Zakon o spremembi Kazenskega zakonika (KZ-1D)
1629. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
1630. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi
1631. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v West Vancouvru, v Kanadi
1632. Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila
1633. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Ritoznojčan
1634. Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
1635. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
1636. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
1637. Pravilnik o spremembah Pravilnika o prilogi k diplomi
1638. Odločba o soglasju k Sklepu o prenehanju ustanove USTANOVA FUNDACIJA UPANJE V STISKI
1639. Odločba o ugotovitvi, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z Ustavo
1640. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
1641. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
1642. Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov
1643. Razpis nadomestnih volitev enega člana Personalnega sveta Višjega delovnega in socialnega sodišča
1644. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe
1645. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2016
1646. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja CEK-11
1647. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj po skrajšanem postopku, 2. sprememba in dopolnitev
1648. Pravilnik o merilih uporabe in oblikovanja cen za najem športnih objektov v Občini Dobrepolje
1649. Sklep o določitvi izhodiščne cene za odkup nepremičnin na območju Občine Dobrepolje po katerih potekajo kategorizirane ceste
1650. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2016
1651. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polhov Gradec
1652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dobrova
1653. Odlok o turistični taksi v Občini Ivančna Gorica
1654. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 367/2, 367/8, 367/9, 367/10, 367/11, 367/12, 367/13 in 367/14, vse k.o. 1816 – Hudo, o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1578/7, 1578/8, 1578/9, 999/22, 999/23, 999/24, 999/25 in 999/6, vse k.o. 1810 – Stična
1655. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 354/3, k.o. 116 – Hudo
1656. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 628/6 in 628/5, k.o. 1817 – Radohova vas
1657. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1613/5, k.o. 1828 – Podbukovje
1658. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1607/2, parc. št. 1608/3 in parc. št. 1608/4 vse, k.o. 1810 – Stična
1659. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra na zemljiščih
1660. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št 31/7, k.o. 1816 – Hudo
1661. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 32/8, 32/9 in 35/6, k.o. 1817 – Radohova vas
1662. Sklep o pridobiti statusa javnega dobra parc. št. 176/2, 176/3, 156/3 vse k.o. 1810 – Stična
1663. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2015
1664. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik
1665. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Laško
1666. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Laško
1667. Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok
1668. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016
1669. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Kamnoloma Vrčice
1670. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
1671. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016–2020
1672. Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
1673. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji
1674. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
1675. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2016
1676. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev izvedbenih prostorskih aktov Občine Štore
1677. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
1678. Sklep o višini vodarine
1679. Sklep o določitvi subvencije najemnine
1680. Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1681. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
1682. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič
1683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – spremembe št. 4
1684. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih
1685. Avtentična razlaga določb prvega odstavka 95. člena in prvega odstavka 100. člena v povezavi z 12. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
1686. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
1687. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
1688. Uredba o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju
1689. Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Adamlje 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Vetrnik 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Mala gora 2 v Občini Sodražica in Anhovo v Občini Kanal ob Soči
1690. Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
1691. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1692. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1693. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov
1694. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob graščini – hiša št. 1 v Sežani
1695. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka ob hiši št. 145 v Sežani
1696. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju drevesnega parka graščine Viltuš ob Dravi
1697. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju kačje smreke v Koševniku
1698. Uredba o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju vrtnega parka v Štanjelu
1699. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Sofiji, v Republiki Bolgariji
1700. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Sofiji, v Republiki Bolgariji
1701. Odločba o imenovanju pomočnice državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
1702. Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest
1703. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zgornjem ustroju železniških prog