Št. objave Naslov
1462. Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025
1463. Uredba o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju
1464. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2015
1465. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo
1466. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
1467. Sklep o podpisu pogodbe o pripojitvi
1468. Sklep o pooblastilu župana za notarski podpis
1469. Sklep o pripojitvi javnega zavoda »Ljudska univerza Občine Šentjur« k javnemu zavodu »Razvojna agencija Kozjansko«
1470. Sklep o sprejetju Odloka o ustanovitvi in delovanju JZ
1471. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2015
1472. Pravilnik o subvencioniranju obresti v Občini Komen
1473. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine«