Št. objave Naslov
1362. Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU)
1363. Zakon o spremembi Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-D)
1364. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J)
1365. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-G)
1366. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I)
1367. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1D)
1368. Pravilnik o padalstvu
1369. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
1370. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic
1371. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
1372. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami
1373. Odredba o objavi datuma začetka uporabe določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
1374. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Lenartu v Slovenskih goricah za objekt in okoliš objekta posebnega pomena ter ukrepov za njuno varovanje
1375. Obvestilo o odobritvi prve spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1376. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1377. Obvestilo o odobritvi sheme državne pomoči po Uredbi o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1378. Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot "Vorina–Funkl" v delu, ki poteka po parc. št. 116/0, 117/0, 119/0, 125/3 in 126/1, vse k. o. Obrežje
1379. Dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2016 (velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016)
1380. Poročilo o gibanju plač za februar 2016
1381. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
1382. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015
1383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2016 – rebalans 1
1384. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje razpršene poselitve Koritno – Ap 270
1385. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas
1386. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1387. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
1388. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2015
1389. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Dravograd
1390. Sklep o določitvi novih urejenih parkirišč oziroma novega območja kratkotrajnega parkiranja za osebna vozila (modra cona) na območju Občine Dravograd
1391. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1392. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1393. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib
1394. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2015
1395. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016
1396. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015–2020
1397. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2016
1398. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2016
1399. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Križevci za leto 2015
1400. Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Log - Dragomer
1401. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2015
1402. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016
1403. Zaključni račun proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2015
1404. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji v tretji volilni enoti
1405. Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2015
1406. Sklep o določitvi višine cene storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana (za leti 2016 in 2017) v Občini Sodražica
1407. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1408. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
1409. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015
1410. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2016
1411. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2015
1412. Zaključni račun proračuna Občine Žalec za leto 2015
1413. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1
1414. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi
1415. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2016
1416. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
1417. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
1418. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016
1419. Letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem Občine Žalec za leto 2016
1420. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2016
1421. Letni program kulture v Občini Žalec za leto 2016
1422. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2015
1423. Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016
1424. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije
1425. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020