Št. objave Naslov
1264. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I)
1265. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-F)
1266. Zakon o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-B)
1267. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1C)
1268. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019 (OdPSD17–19)
1269. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
1270. Sklep o imenovanju predsednice in članov Nacionalnega sveta za kulturo
1271. Sklep o imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
1272. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic
1273. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji
1274. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2016
1275. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2015
1276. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica
1277. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015
1278. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa za gospodarsko družbo Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico
1279. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja
1280. Zaključni račun proračuna Občine Krško za leto 2015
1281. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško in članov svetov krajevnih skupnosti
1282. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2016
1283. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija
1284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1285. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Prule, Zgornja Šiška, Poljansko predmestje, Karlovško predmestje in Vič
1286. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobrunje, Sostro, Šentpeter, Udmat, Podgorica, Poljansko predmestje, Moste, Slape, Karlovško predmestje, Vič, Šmartno ob Savi in Nove Jarše
1287. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2016
1288. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2015
1289. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje “Lendavska-sever” v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt)
1290. Zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 2015
1291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka
1292. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Pivka za programsko obdobje 2016–2020
1293. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Pivka za obdobje 2016–2020
1294. Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v Občini Pivka
1295. Zaključni račun proračuna Občine Rogatec za leto 2015
1296. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2015
1297. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem
1298. Pravilnik o dodeljevanju štipendij Občine Trebnje
1299. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb Zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice