Št. objave Naslov
136. Uredba o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
137. Uredba o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika
138. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami
139. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
140. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
141. Pravilnik o radijski opremi
142. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
143. Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege
144. Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege
145. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
146. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Grosuplje
147. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Grosuplje
148. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Hodoš d.o.o. javno komunalno podjetje, d.o.o.
149. Obvezna razlaga četrtega odstavka 49. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul
150. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
151. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
152. Sklep o pripravi (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci
153. Sklep o uskladitvi višine zneska denarne pomoči v Občini Medvode
154. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode
155. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
156. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
157. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016