Št. objave Naslov
1074. Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV)
1075. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E)
1076. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G)
1077. Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
1078. Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
1079. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
1080. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
1081. Pravilnik o plačilu za delo obsojencev
1082. Dogovor za ureditev medsebojnih razmerij v zvezi z uporabo avtorskih del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih med ZKOS ter ZSODT na eni strani ter ZAMP na drugi strani
1083. Sklep o preklicu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinske kleti z gostinskim delom – Vrhovska vas
1084. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1085. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2015
1086. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2015
1087. Odlok o prenehanju Odloka o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v Občini Jesenice
1088. Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015
1089. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Laško
1090. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2016
1091. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
1092. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2016
1093. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje
1094. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Semič
1095. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič
1096. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2015
1097. Odlok o občinskih cestah v Občini Semič
1098. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1099. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov vrtca in dodatnih znižanjih plačil v Občini Semič
1100. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2015
1101. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Energetika Šentrupert d.o.o.
1102. Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila ŠENTRUPERT
1103. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Šentrupert
1104. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentrupert
1105. Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Šentrupert za leto 2015