Št. objave Naslov
913. Sklep o imenovanju namestnika varuhinje človekovih pravic
914. Sklep o razrešitvi predsednika in članov Nacionalnega sveta za kulturo
915. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata drugemu namestniku predsednika Računskega sodišča
916. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za spremembo zakonodaje ter za druge odločitve Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi postopka javnega naročanja na področju prodaje in nabave žilnih opornic, zaradi suma, da so bili postopki in posli vodeni negospodarno in netransparentno, da naj bi nastale še neugotovljene posledice takšnih ravnanj ter zaradi suma prisotnosti korupcije v zdravstvu na področju prodaje in nabave žilnih opornic
917. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
918. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
919. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
920. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer za drugega namestnika predsednika računskega sodišča
921. Pravilnik o delnem prenehanju uporabe Pravilnika o omejitvah uporabe državnih cest, katerih trajanje je daljše od enega leta
922. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
923. Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju ustanove USTANOVA-FUNDACIJA IINN Vinko V. Dolenc
924. Odločba o ugotovitvi, da 162. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ in prvi odstavek 68. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v delu, v katerem sta se nanašala na napredovanje sodnikov, nista bila v neskladju z Ustavo
925. Odločba o ugotovitvi, da 222. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ ni bil v neskladju z Ustavo
926. Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega sodišča in sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani
927. Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
928. Statut Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran
929. Zaključni račun proračuna Občine Ankaran za leto 2015
930. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2016
931. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran
932. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2016 v Občini Beltinci
933. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Borovnica za programsko obdobje 2016–2020
934. Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Borovnica
935. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitve uporabe javnih objektov za leto 2016
936. Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2016 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje v letu 2016
937. Sklep o določitvi subvencionirane cene »Storitev izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2016«
938. Sklep št. 2/16 o ukinitvi statusa javnega dobra
939. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerknica za programsko obdobje 2016–2020
940. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2015
941. Odlok o mladini v Občini Cerkno
942. Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno
943. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
944. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 02 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
945. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2016
946. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
947. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjsko naselje Cviblje v Dolenjskih Toplicah«
948. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad
949. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 2116/4, 2116/5 in 2116/6, vse k.o. 1789-Ponova vas
950. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 1465/9, k.o. 1781 – Polica
951. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 985/6, 985/7 in 986/15, vse k.o. 1782-Stara vas
952. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2016
953. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
954. Zaključni račun proračuna Občine Kobarid za leto 2015
955. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici
956. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu
957. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
958. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
959. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini
960. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Semedela
961. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
962. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta “Kare ob Ferrarski cesti v Kopru“
963. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
964. Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
965. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016
966. Statut Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)
967. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo)
968. Sklep o uskladitvi zneska enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Log - Dragomer
969. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec, št. 3500-3/2015-1, z dne 3. 8. 2015
970. Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Občini Medvode
971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 13 Smlednik
972. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja se 12/1-3-del Na Klancu
973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren - Kostanjevica
974. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico
975. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2015
976. Sklep o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek
977. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.1)
978. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.3)
979. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.4)
980. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.5)
981. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske zazidave Čretnik v Zg. Polskavi
982. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju lokacijskega načrta Podjetniško obrtna cona Pod goro II
983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
984. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Izvedbenega prostorskega načrta Občine Šentjur – spremembe št. 1 (krajše: SD IPN – št. 1) za ureditev kamnoloma Hrastje
985. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
986. Sklep o začetku priprave Sprememb Zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice
987. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2015
988. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
989. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2015
990. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj
991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
992. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2016
993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
994. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
995. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda
996. Popravek Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci
997. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Krško
998. Preklic objave Cenika oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica