Št. objave Naslov
896. Stališče 2 – Pregled poročila o odnosih do povezanih družb
897. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica
898. Odlok o javnem redu in miru v Občini Hrpelje - Kozina
899. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2016
900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje - Kozina
901. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2016
902. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje vzhodno od Sremiške ceste (območje nekdanjega delavskega naselja na delu EUP KRŠ 031)
903. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2015
904. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016
905. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji
906. Sklep o začasnem financiranju Občine Šalovci v obdobju april–junij 2016
907. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu
908. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2016
909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11)
910. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Železniki v letu 2016
911. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Železniki v letu 2016
912. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016