Št. objave Naslov
723. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Quitu, v Republiki Ekvador
724. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
725. Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
726. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2016
727. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Globačnik)
728. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 6 – Vikend naselje Letuš – desni breg (Kočevar)
729. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016
730. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči
731. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči
732. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
733. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
734. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
736. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
737. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sežana
738. Akt o ustanovitvi družbe Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.
739. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi kulturnega doma Šmartno in inventarja
740. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
741. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
742. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
743. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
744. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje
745. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Klek
746. Popravek Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016