Št. objave Naslov
590. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
591. Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D), ki je bil 20. decembra 2015
592. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanke
593. Sklep o prenehanju mandata poslanki
594. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o poslancih
595. Sklep o potrditvi poslanskega mandata
596. Sklep o razrešitvi članice sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
597. Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov
598. Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
599. Odločba o ugotovitvi, da je bila osma alineja prvega odstavka 59.a člena Energetskega zakona v neskladju z Ustavo
600. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti v neskladju z Ustavo
601. Odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice in sklep o zavrženju pobude
602. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in o zavrženju pobude
603. Sklep o prevzemu mandata poslanke Državnega zbora Republike Slovenije
604. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3b)
605. Sklep o minimalnem kapitalu pokojninske družbe
606. Sklep o poročilu pooblaščenega aktuarja pokojninske družbe
607. Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe
608. Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
609. Sklep o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb
610. Sklep o uporabi modulov tržnega tveganja in tveganja neplačila nasprotne stranke
611. Sklep o omejitvah glede sredstev in referenčnih vrednosti pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem
612. Sklep o podrobnejših pravilih glede skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice
613. Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
614. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2016
615. Poročilo o gibanju plač za december 2015
616. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2016
617. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju Občine Bovec
618. Sklep o spremembi Cenika parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec
619. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
620. Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane
621. Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in o posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas - Poljane
622. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
623. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
624. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje
625. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno- in večstanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Občine Kočevje
626. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kočevje za programsko obdobje 2016–2020
627. Sklep o cenah storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Kočevje
628. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen (uradno prečiščeno besedilo 1)
629. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN 1
630. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2016
631. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza
632. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za zazidalni otok VS 103-Murgle IV. faza
633. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Mežica
634. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti
635. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči družini novorojenca v Občini Postojna
636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
637. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti
638. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Škocjan
639. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi-Cilenca, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi
640. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ST-1 za funkcionalno enoto F1
641. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za enoto urejanja prostora (EUP) Zaloška Gorica ZŠ-1 v Žalcu
642. Pravilnik o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za programsko obdobje 2015–2020
643. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
644. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
645. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2016
646. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško
647. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
648. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2016
649. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota
650. Sklep o ustanovitvi in imenovanju Komisije romske skupnosti Mestne občine Novo mesto
651. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
652. Pravilnik o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Breznica
653. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
654. Uredba o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti
655. Popravek Cenika storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja
656. Popravek Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016
657. Popravek Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017