Št. objave Naslov
555. Odločba o soglasju k Sklepu uprave o prenehanju Ustanove Fundacija da bi se vsak otrok rodil zdrav
556. Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
557. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
558. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
559. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2016
560. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
561. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016
562. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017
563. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred
564. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjska gradnja Oštrc – zahod«
565. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
566. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)
567. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt)
568. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Podčetrtek
569. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
570. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. 1212 – Nezbiše
571. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovsko poslovni center Šmarje
572. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
573. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine Sevnica
574. Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
575. Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
576. Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
577. Odlok o prenehanju veljavnosti Popravka Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
578. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
579. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
580. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti – Pristovnik
581. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
582. Odlok o priznanjih Občine Škocjan
583. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016
584. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana, članov drugih organov Občine Škocjan, nadzornega odbora ter o povračilih stroškov
585. Sklep o ukinitvi javnega dobra
586. Sklep o ukinitvi javnega dobra
587. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
588. Ugotovitveni sklep o sprejetju Akta o ustanovitvi Sveta RCERO LJUBLJANA
589. Tehnični popravek in Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofljica