Št. objave Naslov
512. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
513. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Leskova dolina (2014–2023)
514. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
515. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
517. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
518. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni komisiji VI. volilne enote
519. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica
520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
521. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje
522. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje
523. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Celje za programsko obdobje 2015–2020
524. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
525. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2016
526. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2016
527. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2016
528. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2016–2020
529. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
530. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran (uradno prečiščeno besedilo št. 2)
531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Piran
532. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2016
533. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ribnica
534. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogatec za leto 2016
535. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2016
536. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
537. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
538. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur
539. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
540. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma in ostalih dejavnosti v Občini Turnišče
541. Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Turnišče
542. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Turnišče
543. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za reciklažni center na Vrhniki
544. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ZI 38 – OB JEZERNICI
545. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kamnolom VRH PRI KRIŽU
546. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2016
547. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
548. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016
549. Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016
550. Uredba o spremembah Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
551. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti
552. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola