Št. objave Naslov
409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
410. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Idrija za programsko obdobje 2015–2020
411. Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN3 po skrajšanem postopku
412. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2016
413. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2016
414. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu območja Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK (Območje ZPK zapor Dob) za leto 2015 in 2016
415. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra