Št. objave Naslov
1. Pravilnik o obrazcih za prijavo in odjavo iz registra zavarovancev
2. Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
7. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
9. Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2016
10. Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic
11. Sklep o omejenih skladih
12. Sklep o lastni oceni tveganj in solventnosti
13. Sklep o obrazcu za prijavo terjatev upnikov iz države članice do zavarovalnic
14. Sklep o pogojih, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
15. Operativno-tehnična zahteva o uporabi in preverjanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu
16. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2016
17. Aneks k skupnem sporazumu o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije
18. Spremembe Enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije
19. Odlok o proračunu Občine Ankaran za leto 2015
20. Sklep o začasnem financiranju Občine Ankaran v obdobju januar–marec 2016
21. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Borovnica
22. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče
23. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice
24. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno sever
25. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2016
26. Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrepolje
27. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Jug
28. Cenik čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje
29. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
30. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
31. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
32. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
33. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
34. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
35. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
36. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
37. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
38. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
39. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
40. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
41. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
42. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
43. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra
44. Sklep o prodaji zemljišča
45. Sklep o prodaji zemljišča
46. Sklep o prodaji zemljišča
47. Sklep o prodaji zemljišča
48. Sklep o prodaji zemljišča
49. Sklep o prodaji zemljišča
50. Sklep o prodaji zemljišča
51. Sklep o prodaji zemljišča
52. Sklep o prodaji zemljišča
53. Sklep o prodaji zemljišča
54. Sklep o prodaji zemljišča
55. Sklep o prodaji zemljišča
56. Sklep o prodaji zemljišča
57. Sklep o prodaji zemljišča
58. Sklep o prodaji zemljišča
59. Cenik ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
60. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik
61. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik
62. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2016
63. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda komenski Kras
64. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Šibelja - Stjenka Komen
65. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Komen
66. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje CKŽ 59
67. Pravilnik o spremembah Pravilnika o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti
68. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
69. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2016
70. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Loški Potok
71. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota
72. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota
73. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota
74. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Sevnica
75. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje
76. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip
77. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu IC INES Sevnica ZN 31
78. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
79. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju
80. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
81. Odlok o dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba
82. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Konjeniški center Brezovica
83. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza
84. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2016
85. Splošni pogoji poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada
86. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2017
87. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci
88. Uredba o koncesiji za graditev žičniških naprav na Kaninu
89. Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
90. Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
91. Preklic objave Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
92. Popravek Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter - Vrtojba