Št. objave Naslov
3917. Zakon o železniškem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZZelP-UPB8)
3918. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko
3919. Pravilnik o obliki in navodilu za pripravo letnega programa dela državnega tožilstva
3920. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
3921. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov
3922. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči
3923. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Žirovnica
3924. Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje 2016–2018
3925. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kočevje
3926. Pravilnik o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju
3927. Odlok o spremembi Odloka o izbirni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč«
3928. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3929. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3930. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki
3931. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2015
3932. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v letu 2016
3933. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
3934. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3935. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2016
3936. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1
3937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Log - Dragomer
3938. Sklep o vrednosti točke za odmero NUSZ
3939. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo več objektov v Občini Loški Potok s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
3940. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2016
3941. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stanovanjsko območje Loke ZAHOD – Zahodni del
3942. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Marička
3943. Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Marička
3944. Obvezna razlaga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Pivka
3945. Odlok o spremembah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v Občini Pivka
3946. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Pivka
3947. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3948. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2016
3949. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2016
3950. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3951. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2016
3952. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ravne na Koroškem za leto 2016
3953. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Ravne na Koroškem
3954. Sklep o začasnem financiranju Občine Rogašovci v obdobju januar–marec 2016
3955. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2015
3956. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 na območju Občine Sodražica
3957. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
3958. Pravilnik o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji