Št. objave Naslov
3770. Proračun Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016)
3771. Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017)
3772. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
3773. Odlok o Programu prodaje državnega finančnega premoženja za leti 2016 in 2017 (OdPDFP1617)
3774. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2016 (OdRSPODU16)
3775. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 (OdRSPODU17)
3776. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2016 (OdRSPRacS16)
3777. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Računsko sodišče Republike Slovenije za leto 2017 (OdRSPRacS17)
3778. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2016 (OdRSPUS16)
3779. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Ustavno sodišče Republike Slovenije za leto 2017 (OdRSPUS17)
3780. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2016 (OdRSPDZ16)
3781. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2017 (OdRSPDZ17)
3782. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Komisijo za preprečevanje korupcije za leto 2016 (OdRSPKPK16)
3783. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Komisijo za preprečevanje korupcije za leto 2017 (OdRSPKPK17)
3784. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2016 (OdRSPVČP16)
3785. Sklep o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke
3786. Sklep o spremembi Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
3787. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij
3788. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
3789. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic
3790. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2016
3791. Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Babno
3792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve in turizem CELEIA Celje
3793. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3794. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
3795. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2016
3796. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kozje
3797. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«