Št. objave Naslov
3570. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
3571. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I)
3572. Zakon o dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-A)
3573. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
3574. Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovno medicinskih pogojih za odvzem krvi
3575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja
3576. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrajnega sodišča v Mariboru
3577. Poročilo o gibanju plač za september 2015
3578. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
3579. Sklep o imenovanju nadomestne članice Nadzornega odbora
3580. Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
3581. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Ivančna Gorica
3582. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica
3583. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predstavniku ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični
3584. Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični
3585. Sklep o imenovanju članov v Uredniški odbor javnega glasila Občine Ivančna Gorica
3586. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
3587. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3588. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2016
3589. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2016
3590. Statut Občine Puconci
3591. Sklep o prevzemu in pričetku izvajanja gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
3592. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza
3593. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.1)
3594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.6)
3595. Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Slovenska Bistrica
3596. Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo)
3597. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Škocjan
3598. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah
3599. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarjeta
3600. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Občini Šmarješke Toplice
3601. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Šmarješke Toplice
3602. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šempeter - Vrtojba«
3603. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi
3604. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme Mala Nedelja iz vrtin Mo-1 in Mo-2g
3605. Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
3606. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
3607. Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
3608. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
3609. Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016