Št. objave Naslov
3498. Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZ-1)
3499. Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD)
3500. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16)
3501. Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-D)
3502. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1A)
3503. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-E)
3504. Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D)
3505. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I)
3506. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1B)
3507. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2016
3508. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Cluj-Napoci, v Romuniji
3509. Sklep o imenovanju častne konzulke Republike Slovenije v Cluj-Napoci, v Romuniji
3510. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Finske v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani
3511. Pravilnik o posesti in nošenju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo
3512. Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj
3513. Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi
3514. Pravilnik o dovoljenju in posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov
3515. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji
3516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
3517. Pravilnik o spremembi Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku
3518. Pravilnik o spremembi Pravilnika o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na civilnih zrakoplovih
3519. Odločba o izdaji soglasja k spremembi namena in sedeža ustanove
3520. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija StoryLink, dobrodelna ustanova«
3521. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom »Ustanova Fundacija Sidro – Foundation Anchor«
3522. Odločba o razveljavitvi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih, kolikor določa, da ureditev iz 15.a do 15.t člena Zakona o finančnih zavarovanjih velja tudi za primere tistih notarskih hipotek, ki so jih hipotekarni dolžniki ustanovili pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih zavarovanjih
3523. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
3524. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji VI. volilne enote
3525. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 2. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote
3526. Sklep o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada
3527. Navodilo o prenehanju veljavnosti Navodila o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja
3528. Dopolnitev sklepa o vsebini in obliki diplomskih listin Univerze v Mariboru
3529. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske Komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
3530. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016
3531. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2015
3532. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3533. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi režijskega obrata
3534. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2016
3535. Sklep o izvajanju gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
3536. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D)
3537. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora
3538. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
3539. Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora
3540. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora
3541. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015
3542. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze)
3543. Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
3544. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2015
3545. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja podeželja v Občini Ribnica za programsko obdobje 2015–2020
3546. Skep o ustanovitvi Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti
3547. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2016
3548. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3549. Odlok o javnem redu in miru v Občini Sežana
3550. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2016
3551. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2016
3552. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2014
3553. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2015
3554. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
3555. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3556. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2015
3557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
3558. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3559. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015
3560. Sklep o prevzemu in začetku izvajanja gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
3561. Odlok o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje
3562. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje
3563. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje
3564. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Železniki
3565. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
3566. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015
3567. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1030/1, k. o. 2100 – Kranj
3568. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
3569. Popravek Pravilnika o delovanju režijskega obrata v Občini Cankova