Št. objave Naslov
279. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Češki republiki
280. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja
281. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023)
282. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023)
283. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023)
284. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023)
285. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023)
286. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o medu
287. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
288. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
289. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2015
290. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega sodišča v Mariboru
291. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina
292. Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina
293. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 3. septembra 2014 z nadaljevanjem 3. februarja 2015
294. Pravilnik o najemu javnih objektov v lasti Mestne občine Celje pod ugodnejšimi pogoji
295. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2015
296. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016
297. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
298. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
299. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
301. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Dobrepolje
302. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2015
303. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2016
304. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik
306. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok Vrtec Antona Medveda Kamnik
307. Pravilnik o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
308. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta
310. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
311. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o.
312. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2015
313. Obvezna razlaga prve alineje (2.4) točke 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
314. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1260/9, k.o. 2131 – Stražišče
315. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parc. št. 218/20 in 226/11, k.o. 2105 – Britof
316. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2015
317. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike
318. Odlok o organizaciji in nalogah mestne uprave Mestne občine Murska Sobota
319. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.
320. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota
321. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015
322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
323. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015
324. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu
325. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec
326. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.1)
327. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža
328. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
329. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015
330. Pravilnik o pokopu na način »z raztrositvijo pepela pokojnih« na Centralnem pokopališču Lipica
331. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Škofja Loka za leto 2015
332. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
333. Sklep o cenah storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Škofja Loka
334. Sklep o cenah pogrebnih dejavnosti in upravljanja za Centralno pokopališče Lipica
335. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2015
336. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tabor
337. Sklep o imenovanju in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
338. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žiri
339. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2015
340. Sklep o podelitvi naziva častna občanka Občine Jesenice dr. Bredi Oblak
341. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Jesenice
342. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
343. Spremembe in dopolnitve meril za vrednotenje športnih programov in meril za vrednotenje dela plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v Občini Jesenice
344. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
345. Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
346. Uredba o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu
347. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati
348. Tehnični popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ribnica za leto 2015
349. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Straža
350. Popravek Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2015