Št. objave Naslov
3484. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3485. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3486. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3487. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3488. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3489. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov
3490. Odločba o soglasju k odločitvi uprave o spremembi sedeža ustanove Miljenka Fischer Devetak ustanova za pospeševanje varstva kulturne dediščine etničnih in verskih manjšin v Evropi
3491. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Kristalna vas
3492. Odločba o ugotovitvi neskladnosti Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled v delu, ki se nanaša na parc. št. 115/1 in 115/2, obe k. o. Ribno, in razveljavitev sodbe Upravnega sodišča
3493. Letni program statističnih raziskovanj za 2016 (velja od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016)
3494. Sklep o določitvi novih urejenih parkirišč oziroma novih območij kratkotrajnega parkiranja za osebna vozila (modre cone) na območju Občine Dravograd
3495. Sklep o določitvi novega območja omejene hitrosti v Občini Dravograd
3496. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
3497. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica