Št. objave Naslov
3388. Pravilnik o izdaji zdravil prek medmrežja
3389. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2016
3390. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2016
3391. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2016
3392. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2016
3393. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2016
3394. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
3395. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 9. okrajni volilni komisiji I. volilne enote
3396. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Občine Dobrepolje
3397. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim hribom in spremljajoče parkovne ureditve
3398. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
3399. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
3400. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Dolenja vas (GC-OPPN-2) – 1. faza
3401. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Piran in Občine Ankaran
3402. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
3403. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
3404. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
3405. Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2)
3406. Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Poslovnik OS MOSG-UPB-2)
3407. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
3408. Statut Občine Slovenske Konjice
3409. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu naselja Tepanje (za območje 4 in 5)
3410. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Hrastulje II
3411. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
3412. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji
3413. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tolmin
3414. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica
3415. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04
3416. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10
3417. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Terme Snovik iz vrtin V-16/95 in V-17/96
3418. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
3419. Uredba o dopolnitvi Uredbe o pomožni policiji
3420. Odlok o ukrepih kriznega odzivanja v okviru pristojnosti policije