Št. objave Naslov
3374. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-B)
3375. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani
3376. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov ter naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Dobrepolje
3377. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Dobrepolje
3378. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2015
3379. Pravilnik o podeljevanju štipendij s področja kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bistrica ob Sotli, Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško, Občine Radeče in Občine Sevnica
3380. Sklep o spremembi Sklepa o ugašanju in delni nočni redukciji javne razsvetljave na območju Občine Metlika
3381. Odlok o občinskih cestah v Občini Tolmin
3382. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2014
3383. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Velika Polana
3384. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik
3385. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik
3386. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3387. Popravek Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih