Št. objave Naslov
3357. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ajdovščina
3358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina
3359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina
3360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina
3361. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3362. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3363. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA28 – širitev Trnave (Rožič)
3364. Sklep o prenehanju veljavnosti Navodila za predstavnike Občine Brežice v organih upravljanja javnih zavodov, skladov in agencij ter drugih organizacijah
3365. Odlok o denarnih pomočeh iz proračuna Občine Grosuplje
3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2015
3367. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 – BRITOF JUG
3368. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Mirenski kostel«
3369. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica
3370. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža
3371. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Straža
3372. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas
3373. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2015