Št. objave Naslov
3304. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-A)
3305. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI-A)
3306. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-J)
3307. Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 (ReNPEMŽM15–20)
3308. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Diestu, v Kraljevini Belgiji
3309. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Diestu, v Kraljevini Belgiji
3310. Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Monoštru
3311. Pravilnik o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu v Centralnem registru podatkov o pacientih
3312. Pravilnik o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del
3313. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
3314. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2015
3315. Poročilo o gibanju plač za avgust 2015
3316. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2015
3317. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, PPIP Artiče sever, del ART 17 in Rajec, del RAJ 04 – skrajšani postopek
3318. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje za programsko obdobje 2015–2020
3319. Obvezna razlaga 139. člena v povezavi z 254. in 256. členom Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice
3320. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja DP4-OPPN Meniški steljniki
3321. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2015 II
3322. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Dolenjske Toplice
3323. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3324. Sklep o predčasnem prenehanju mandata občinskemu svetniku
3325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
3326. Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v Občini Kočevje v uporabo
3327. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
3328. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kočevje
3329. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kočevje
3330. Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi za parceli v k.o. 1577 – Kočevje
3331. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica
3332. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana
3333. Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča Prule v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
3334. Odlok o razglasitvi muzejske zbirke Pivovarne Union v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
3335. Odlok o razglasitvi nekdanje realke na Vegovi ulici 4 v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena
3336. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
3337. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin
3338. Odlok o spremembah Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva
3339. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Bavarskega dvora
3340. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci za leto 2015
3341. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah
3342. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-7
3343. Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturne dediščine na območju Občine Žužemberk
3344. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci
3345. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan s. p. iz vrtine VC-1/09
3346. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76
3347. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92
3348. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67
3349. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94
3350. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava
3351. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče
3352. Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu
3353. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadzoru pomorskega prometa
3354. Uredba o dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
3355. Odločba za imenovanje državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju
3356. Popravek Odredbe o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila