Št. objave Naslov
3185. Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS)
3186. Zakon o spremembah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1C)
3187. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2B)
3188. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1B)
3189. Zakon o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3A)
3190. Zakon o spremembah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-D)
3191. Zakon o spremembah Energetskega zakona (EZ-1A)
3192. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan
3193. Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
3194. Pravilnik o vsebini in obliki zahteve za verifikacijo neizplačane stare devizne vloge
3195. Pravilnik o minimalnem času zorenja sirov za izvajanje delegirane uredbe (EU) o vzpostavitvi izredne sheme pomoči za zasebno skladiščenje
3196. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu
3197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometni ureditvi v Občini Črnomelj
3198. Pravilnik o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov v Občini Črnomelj
3199. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
3200. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj
3201. Sklep o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj
3202. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3203. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3204. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3205. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3207. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
3208. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji Kašelj
3209. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
3210. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer
3211. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2015
3212. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
3213. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
3214. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
3215. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3216. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Grubence ob železnici – KO 02/3 – del
3217. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podgora
3218. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2015
3219. Pravilnik o nagradah diplomantom dodiplomskega in podiplomskega študija Občine Rogašovci
3220. Sklep o ceniku storitev režijskega obrata Občine Rogašovci
3221. Sklep o cenah za uporabo Kulturne dvorane Rogašovci
3222. Sklep o določitvi cen programov in števila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šoli Sveti Jurij
3223. Ugotovitveni sklep o prenehanju uporabe prostorskih aktov v delu, ki se nanašajo na nadomeščanje kmetijskih zemljišč
3224. Sklep o brezplačnem prenosu parcel na Republiko Slovenijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za projekt Šolski center Slovenj Gradec
3225. Sklep o prenehanju veljavnosti Odloka o merilih in kriterijih za določitev pristojbine za sofinanciranje protiprašne zaščite občinskih cest
3226. Sklep o prenehanju veljavnosti 37.b člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3227. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud občanom za naložbe v objekte, naprave in omrežja obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
3228. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3229. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.2)
3230. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.4)
3231. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
3232. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Šempeter - Vrtojba
3233. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3234. Sklep o spremembah in dopolnitvah načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
3235. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe daljinskega ogrevanja v Občini Trebnje
3236. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trebnje
3237. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
3238. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine tržič
3239. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič
3240. Odlok o občinskih taksah v Občini Tržič
3241. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
3242. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vipava za leto 2015
3243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2015
3244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Zavrh, Dobrna
3245. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobje
3246. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3247. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
3248. Rebalans (I) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2015
3249. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. 9. 2014 do 16. 9. 2014
3250. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3251. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2015 – rebalans I.
3252. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežim sadjem in zelenjavo