Št. objave Naslov
3145. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3146. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3147. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3148. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3149. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije
3150. Odločba o razveljavitvi sklepa Državnega zbora o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
3151. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
3152. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča na Vrhniki
3153. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Velenju
3154. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči
3155. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec
3156. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova
3157. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Dobrova - Polhov Gradec
3158. Sklep o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Dobrova - Polhov Gradec
3159. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Polhograjska graščina
3160. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod hribom«
3161. Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu
3162. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kobarid
3163. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
3164. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17. 9. 2014
3165. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 – rebalans I
3166. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1166/90 k.o. 2131 – Stražišče
3167. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 203/4 k.o. 2121 – Klanec
3168. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 182/31 k.o. 2122 – Huje
3169. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Litija
3170. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono »Pri Pildu«
3171. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mežica za programsko obdobje 2015–2020
3172. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
3173. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3174. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2015
3175. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3176. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2015
3177. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2016
3178. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2015
3179. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3180. Odlok o spremembah proračuna Občine Kamnik za leto 2016
3181. Odlok o rebalansu 2 proračuna Občine Kobarid za leto 2015
3182. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2015
3183. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Tišina
3184. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente